Nửa đầu tháng 1, thu ngân sách nhà nước đạt gần 43 nghìn tỷ đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2023 ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm do chưa đến kỳ kê khai nộp thuế, theo Tổng cục Thống kê.

Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2023. Theo đó, trong 15 ngày đầu tháng 1/2023, các hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đến kỳ kê khai nộp thuế nên ước tính thu ngân sách nhà nước đạt 2,6% dự toán năm. Chi ngân sách nhà nước đáp ứng kịp thời nhu cầu chi cho hoạt động của bộ máy nhà nước, chi trả kịp thời các khoản lương, lương hưu, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

thu-chi-ngan-sach-1055-medium-1674978441.jpeg

Tình hình thu chi ngân sách nhà nước nửa đầu tháng 1/2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2023 ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, bằng 2,6% dự toán năm.

Cụ thể thu nội địa đạt 30,2 nghìn tỷ đồng, bằng 2,3% dự toán năm, trong đó: Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 2.302 tỷ đồng, bằng 1,4%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không kể dầu thô) 1.951 tỷ đồng, bằng 0,8%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước 6.719 tỷ đồng, bằng 2,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 2.815 tỷ đồng, bằng 1,8%; thu thuế bảo vệ môi trường 69 tỷ đồng, bằng 1%; thu tiền sử dụng đất 4.693 tỷ đồng, bằng 3,1%.

Thu từ dầu thô đạt 1.787 tỷ đồng, bằng 4,3% dự toán năm; Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 10,7 nghìn tỷ đồng, bằng 4,5% dự toán năm.

Tổng chi ngân sách nhà nước trong 15 ngày đầu tháng 1/2023 ước đạt 56,7 nghìn tỷ đồng, bằng 2,7% dự toán năm, trong đó: chi thường xuyên đạt 43,5 nghìn tỷ đồng, bằng 3,7%; chi đầu tư phát triển 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 0,5%; chi trả nợ lãi 9,7 nghìn tỷ đồng, bằng 9,4%.